Nokia Map Loader 3.0.28

Nokia Map Loader 3.0.28

Nokia Corporation – Shareware – Android
ra khỏi 41 phiếu
4 Stars User Rating
Whenever you browse to a part of the world which you havent visited with the application before, Nokia Maps will download the map data on demand and save them to your phone or memory card if you have one inserted. Downloading maps may involve transmission of large amounts of data through your service providers network.

Tổng quan

Nokia Map Loader là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Nokia Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nokia Map Loader là 3.0.28, phát hành vào ngày 22/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.28, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Nokia Map Loader đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Người sử dụng của Nokia Map Loader đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nokia Map Loader!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Nokia Map Loader cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản